ΡΗΜΑΤΑ – ΙΤΑΛΙΑ – ΑΒΓIo sono – Tu sei – Lui/Lei e / Noi siamo – Voi siete – Loro sono

Α

ΑΓΟΡΑΖΩ – comprare – compro – compri – compra – compriamo – comprate – comprano

ΑΚΟΛΟΥΘΩ – seguire – seguo – segui – segue – seguiamo – seguite – seguono

ΑΝΟΙΓΩ – aprire – apro – apri – apre – apriamo – aprite – aprono

Β

ΒΑΖΩ – mettere – metto – metti – mette – mettiamo – mettete – mettono

ΒΡΕΣ ΤΟ – trovarla

ΒΡΙΣΚΩ – trovare – trovo – trovi – trova – troviamo – trovate – trovano

Γ

ΓΝΩΡΙΖΩ (πράγματα – γεγονότα) – sapere – so – sai – sa – sappiamo – sapete – sanno

ΓΡΑΦΩ – scrivere – scrivo – scrivi – scrive – scriviamo – scrivete – scrivono

Δ

ΔΕΙΠΝΩ – cenare – ceno – ceni – cena – ceniamo – cenate – cenano

ΔΙΑΒΑΖΩ – leggere – leggo – leggi – legge – leggiamo – leggete – leggono

Ε

ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ – lavorare – lavoro – lavori – lavora – lavoriamo – lavorate – lavorano

ΕΡΧΟΜΑΙ – venire – vengo – vieni – viene – veniamo – venite – vengono

ΕΧΩ – avere – ho – ha – hai – abbiamo – avete – hanno

Ζ

ΖΗΤΩ – chiedere – chiedo – chiedi – chiede – chiediamo – chiedete – chiedono

Η

Θ

ΘΕΛΩ – volere – voglio – vuoi – vuole – vogliamo – volete – vogliono

Ι

Κ

ΚΑΝΩ – fare – faccio – fai – fa – facciamo – fate – fanno

ΚΟΒΩ – tagliare – taglio – tagli – taglia – tagliamo – tagliate – tagliano

ΚΟΙΤΑΖΩ – guardare – guardo – guardi – guarda – guardiamo -guardate – guardano

ΚΡΑΤΩ – tenere – tengo – tieni – tiene – teniamo – tenete – tengono

Λ

Μ

ΜΑΓΕΙΡΕΥΩ – cucinare – cucino – cucini – cucina – cuciniamo – cucinate – cucinano

ΜΙΛΩ – parlare – parlo – parli – parla – parliamo – parlate – parlano

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ (έχω-τρώω) – pranzare – pranzo – pranzi – pranza – pranziamo – pranzate – pranzano

ΜΠΟΡΩ – potere – posso -puoi – può – possiamo – potete – possono

Ν

ΝΙΩΘΩ – sentire – sento – senti – sente – sentiamo – sentite – sentono

ΝΟΜΙΖΩ – pensare – penso – pensi – pensa – pensiamo – pensate – pensamo

Ξ

Ο

Π

ΠΑΙΡΝΩ – prendere – prendo – prendi – prende – prendiamo – prendete – prendono

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ – guardare – guardo – guardi – guarda – guardiamo -guardate – guardano

ΠΑΡΑΜΕΝΩ – rimanere – rimango – rimani – rimane – rimaniamo – rimanete – rimangono

ΠΑΩ – andare – vado – vai – va – andiamo – andate – vanno

ΠΕΘΑΙΝΩ – morire – muoio – muori – muore – moriamo – morite – muoiono

ΠΙΝΩ – bere – bevo – bevi – beve – beviamo – bevete – bevono

ΠΙΣΤΕΥΩ – credere – credo – credi – crede – crediamo – credete – credono

ΠΡΕΠΕΙ – dovere – devo / debbo – devi – deve – dobbiamo – dovete – devono / debbono

Ρ

Σ

Τ

ΤΡΩΩ – mangiare – mangio / mangi / mangia / mangiamo / mangiare / mangiano

Υ

Φ

ΦΕΡΝΩ – portare – porto – porti – porta – portiamo – portate – portano

ΦΕΥΓΩ – lasciare – lascio – lasci – lascia – lasciamo – lasciate – lasciano

ΦΘΑΝΩ – arrivare – arrivo – arrivi – arriva – arriviamo – arrivate – arrivano

Χ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ – usare – uso – usi – usa – usiamo – usate – usano

Ψ

Ω